jul 22

Het zal je kind maar wezen. Of toch niet?

ouders-en-wezenpensioen.jpg

Het CBS meldt dat er in 2015 75.000 baby’s waren van wie de ouders niet gehuwd waren. Het komt steeds vaker voor dat kinderen worden geboren bij een moeder en een vader die niet getrouwd zijn. Wat betekent dit voor het wezenpensioen? En, moet de geboorte van een kind nu wel of niet worden opgegeven bij de pensioenuitvoerder?

WIE ZIJN DE OUDERS? EN WIE HEEFT GEZAG?

De eerste vraag die gesteld moet worden is: wie zijn ‘ouders’? Uitgaande van de man-vrouwverhouding is de juridische moeder van een kind, de vrouw uit wie het kind is geboren of die het kind heeft geadopteerd. De juridische vader is onder andere de echtgenoot of geregistreerde partner van de moeder op het moment dat het kind wordt geboren, de man die het kind erkent of adopteert, of de man van wie de rechter het vaderschap vaststelt.

De man die op een andere manier niet in een van bovengenoemde categorieën past, denk aan een samenwonend stel dat niet getrouwd is, zal niet als juridische vader van het kind worden gezien.

GEZAG

Automatisch gezag wordt verworven over kinderen die worden geboren of geadopteerd binnen een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. De man is automatisch de wettelijke vader en het kind hoeft ook niet te worden erkend.

Zijn de man en vrouw niet met elkaar getrouwd en is er ook geen geregistreerd partnerschap, dan wordt het gezamenlijk ouderlijk gezag niet automatisch verworven. Alleen de moeder heeft dan het gezag. Voor gezamenlijk gezag moet er een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. Voorwaarde hierbij is dat het kind door de vader is erkend.

DE BAND MET HET KIND

De relatie, zakelijk geformuleerd, is dat de juridische ouders en het kind in familierechtelijke betrekking tot elkaar staan. Gezag betekent onder andere het kind opvoeden en verzorgen, het niet gebruiken van geweld en wettelijke vertegenwoordiger zijn van het kind. Maar wat zijn bij deze verhoudingen de consequenties voor het wezenpensioen? En, geldt dit voor alle pensioenuitvoerders of verschilt dat?

DE PENSIOENREGELING

Vaak is het kind binnen een pensioenregeling, het kind tot wie de (gewezen) deelnemer als ouder in familierechtelijke betrekking staat. Het kind zal bij overlijden van zijn vader, die niet de juridische vader is, géén wezenpensioen ontvangen. Onder kind wordt vaak mede verstaan het stief- of pleegkind van de deelnemer dat bij zijn overlijden als zijn eigen kind wordt onderhouden en opgevoed. Maar dan zal er nog steeds sprake moeten zijn van een juridische vader. Is dit in alle pensioenregelingen het geval? Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Kijk voor de juiste toepassing in het pensioenreglement.

DE OPLOSSING

Oplossingen kunnen worden gevonden in de juridisch-technische en verzekeringstechnische sferen. Enerzijds kunnen de omstandigheden zo worden aangepast dat, in geval van overlijden van de dan juridische vader, het kind recht heeft op een reeds bestaande voorziening. Anderzijds kan er een oplossing gevonden worden door het ongewenste gevolg weg te nemen.

Juridisch-technisch

Het kind kan alsnog worden erkend door de vader. Hiermee wordt het kind ook voor het pensioenreglement als kind gezien, en komt het in aanmerking voor een wezenpensioen. Een kind kan niet worden erkend wanneer het al twee juridische ouders heeft. Een kind erft direct van zijn juridische vader. Voor de nalatenschap kan het vermogen van de erflater ook aan het kind, zonder juridische vader, toekomen wanneer dit testamentair wordt vastgelegd. De vader, niet zijnde de juridische vader, legt in zijn testament vast dat en wat het kind van hem erft.

Verzekeringstechnisch

In verzekeringstechnische sferen kan worden gedacht aan de collectieve of individuele overlijdensrisicoverzekering. Hierbij kan naast reguliere begunstiging waarbij de partner meestal eerste begunstigde is, de begunstiging ook aangepast worden zodat het kind de uitkering ontvangt. Voorwaarde voor de individuele overlijdensrisicoverzekering is de gezondheidswaarborg, wat als nadeel kan worden ervaren. Bij Generali worden geen gezondheidswaarborgen gevraagd bij afsluiting van de collectieve overlijdensrisicoverzekering.

MELDEN AAN DE PENSIOENUITVOERDER

Binnen een pensioenregeling kan sprake zijn van een bepaald of een onbepaald kindsysteem. Bij een onbepaald systeem is er altijd wezenpensioen verzekerd, ongeacht of de deelnemer kinderen heeft. Bij een bepaald kindsysteem is er alleen wezenpensioen verzekerd wanneer de deelnemer daadwerkelijk een kind heeft.

Maar let op! Dat wezenpensioen verzekerd is betekent niet dat er ook recht is. Er moet nog steeds worden voldaan aan de voorwaarden van de begunstiging van de pensioenregeling. Bij een bepaald kindsysteem moet het kind altijd aangemeld worden. Veel pensioenuitvoerders gebruiken de Basisregistratie Personen (voorheen GBA). De geboorte van een kind zal dan via de gemeente bekend raken bij de pensioenuitvoerder. Dit neemt niet weg dat de deelnemer er altijd zelf verantwoordelijk voor blijft.

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Voorbeeld 1

Samenwonend stel verwacht een kindje. Kan de man het kind vóór de geboorte dan erkennen? Ja, bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het stel woont kan de ongeboren vrucht worden erkend.

Voorbeeld 2

Samenwonend stel wil elkaars kinderen uit een vorige relatie verzorgd achterlaten. Kan dat? Ja, dat kan door de kinderen te adopteren. Een stiefkind is geen wettelijk begrip, en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het stel kan wel kiezen voor bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering.

Voorbeeld 3

Stel, u heeft een relatie met iemand van hetzelfde geslacht. Hoe zit het dan? Hierin verschilt het of het twee vrouwen zijn die getrouwd zijn, of dat het twee mannen zijn.
Wanneer twee vrouwen gehuwd zijn en een van de twee is in verwachting van een kind, dan gelden dezelfde regels als ware het een gehuwde vrouw en een man. De vrouw die niet in verwachting is wordt automatisch de tweede juridische ouder van het kind. Het kind kan ook worden erkend wanneer er geen sprake is van een huwelijk.
Zijn het twee mannen die gehuwd zijn dan ligt het wat ingewikkelder. Mannen kunnen door adoptie de juridische ouder worden. Maar omdat een kind niet meer dan twee juridische ouders mag hebben zal de juridische moeder (bijvoorbeeld de draagmoeder) afstand van het kind moeten doen.

Bron: Generali Verzekeringsgroep

jul 8

Kabinet presenteert koers naar beter pensioenstelsel

istock_000022358666small.jpg

Het kabinet wil naar een pensioenstelsel waarmee alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Perspectiefnota 'Toekomst Pensioenstelsel'. Daarin presenteert het kabinet verschillende mogelijkheden om het stelsel van aanvullende pensioenen beter aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw, waarin mensen later met pensioen gaan, vaker van baan veranderen en vaker als zzp'er werken.

Staatssecretaris Klijnsma: 'We moeten het stelsel bij de tijd houden. De inzet is om het pensioenstelsel te verbeteren en zo veel mogelijk werkende Nederlanders in staat te stellen om, bovenop hun AOW, een toereikend aanvullend pensioen op te bouwen. Collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling blijven wezenlijke pijlers onder ons stelsel.'

Bijna alle werknemers bouwen nu - collectief en verplicht - aanvullend pensioen op, maar er zijn groeiende groepen die het risico lopen onvoldoende pensioen op te bouwen: met name flexwerkers en zzp'ers. Het kabinet wil deze mensen stimuleren om voldoende geld opzij te zetten voor hun pensioen om te voorkomen dat zij na pensionering te maken krijgen met een ongewenst grote terugval in hun bestedingen. Dat kan met verschillende maatregelen, oplopend van vrijwillig pensioensparen tot een pensioenplicht.

Balans

Ook moeten in een toekomstig pensioenstelsel ingelegde premies en pensioenopbouw beter met elkaar in balans zijn. Het kabinet heeft verschillende overgangsmanieren uitgewerkt om dit op een eerlijke en evenwichtige manier te doen. Zo kan de overheid dit bevorderen door het fiscaal kader in de jaren van overgang te verruimen. Afhankelijk van waarvoor wordt gekozen, kan dit oplopen tot een overheidsbijdrage van 40 miljard euro.

Na analyse van verschillende nieuwe manieren om aanvullend pensioen op te bouwen, komt het kabinet tot de conclusie dat twee door de SER onderzochte varianten interessant zijn om nader uit te werken: een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling en een ambitieovereenkomst met collectief karakter.

In de Perspectiefnota gaat het kabinet in op de mogelijkheden om de premie-inleg te beperken of om een bedrag ineens op te nemen, zowel tijdens de werkende fase als de pensioengerechtigde leeftijd. En op de mogelijkheid om meer maatwerk te bieden bij beleggingsbeleid.

Versterken

Staatssecretaris Klijnsma heeft de afgelopen periode een groot aantal wettelijke maatregelen genomen om zwakke kanten van het huidige pensioenstelsel te versterken. Onder meer door vergroting van de financiële schokbestendigheid, verhoging van de kwaliteitseisen die aan bestuur en toezicht van pensioenfondsen worden gesteld en het verbeteren van de pensioencommunicatie. De komende kabinetsperiode zijn er fundamentele maatregelen nodig om het stelsel aan te passen. Na de Nationale Pensioendialoog heeft het kabinet de hoofdlijnen van een nieuw pensioenstelsel aangegeven. In de Perspectiefnota zijn die nu verder onderzocht en uitgewerkt zodat politieke partijen deze kunnen gebruiken voor hun verkiezingsprogramma's. Zo kan een volgend kabinet snel en goed voorbereid aan de slag om in overleg met sociale partners, pensioensector en andere betrokken partijen, het stelsel toekomstbestendig te maken.

Het kabinet gaat de komende maanden verder met het uitwerken van mogelijkheden voor verbeteringen voor de langere termijn, zoals het uitwerken van nieuwe vormen van pensioencontracten en de transitie naar een nieuw stelsel. Ook gaat het verder met het nemen van maatregelen voor verbeteringen op de korte termijn, zoals het recht om kleine pensioenpotjes samen te voegen.

'Alles is er op gericht om het vertrouwen in het aanvullende pensioen te verbeteren', aldus Klijnsma. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop. 'De inrichting van een evenwichtig transitiepad is heel complex. Dit vergt een gedegen voorbereiding. Met een evenwichtig en transparant pensioenstelsel dat past bij de eisen en wensen van de 21ste eeuw. Voor oud en jong.'

Het kabinet heeft uiteraard oog voor de huidige financiële problematiek van fondsen. Ook de komende periode zal het kabinet gezamenlijk met de andere partijen de vinger aan de pols houden en in de gaten houden hoe de dekkingsgraden zich ontwikkelen.

 

Bron: site rijksoverheid

jul 5

DGA’s moeten zeer binnenkort beslissen over hun pensioen

Pensioen in eigen beheer afgeschaft.

5 juli 2016

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeerde de Eerste en Tweede Kamer op 1 juli 2016 over zijn keuze voor een oplossingsrichting van pensioen in eigen beheer (PEB). Hij wil in drie jaar het PEB afschaffen.

Pensioen eigen beheer.

Voor pensioen in eigen beheer moeten BV ’s deze verplichting op twee manieren waarderen: een fiscale waardering en een waardering volgens marktwaarde (de commerciële waarde). Wanneer een BV dividend wil uitkeren, moet zij volgens de belastingdienst uitgaan van de (hogere) marktwaarde en niet van de fiscale waardering. Dit geldt ook bij echtscheiding en herverzekering van de aanspraken. Voor de fiscale balans, die de basis vormt voor de aangifte vennootschapsbelasting, moet worden uitgegaan van de fiscale waardering. Dit verschil in waardering van de pensioenverplichting levert onder meer knelpunten op wanneer een BV dividend wil uitkeren of wanneer de directeur-grootaandeelhouder gaat scheiden.

Afschaffen PEB

De ministerraad besloot op voorstel van Wiebes tot een oplossing voor de pensioenklem waarmee directeuren-grootaandeelhouder (DGA's) te maken hebben. Veel DGA's die in eigen beheer pensioen opbouwen, hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, het zogenoemde 'beklemd vermogen'. Er komt daarom een wetsvoorstel om de pensioenregeling met een voor DGA's aantrekkelijke regeling af te laten kopen.
Wiebes dient met Prinsjesdag 2016 het wetsvoorstel in om het PEB uit te faseren. De wet moet 1 januari 2017 ingaan. De termijn waarbinnen een DGA zijn PEB fiscaal geruisloos kan afkopen, bedraagt drie jaar. Om te stimuleren dat het uitfaseren van PEB zo snel mogelijk gebeurt, stelt Wiebes een staffel voor. In 2017 geldt een korting van 34,5% op de grondslag, in 2018 een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5%. De korting gaat over de balanswaarden van ultimo 2015 zodat anticipatie-effecten worden voorkomen.

Voordelen voor de DGA

Alle DGA’s die gebruik maken van deze mogelijkheid tot beëindiging van het PEB worden bevrijd van de dividendklem. Zij kunnen zonder belastingheffing hun pensioen eerst afstempelen zodat de commerciële waarde gelijk is aan de fiscale waarde. DGA’s die gebruik maken van de mogelijkheid tot beëindiging van het PEB hoeven geen loonbelasting te betalen over het verschil tussen de commerciële waarde van het PEB en de fiscale waarde. Ook hoeven zij daarover geen revisierente te betalen.

Na afstempeling kan de DGA kiezen tussen afkoop of overstappen naar een spaarvariant. Voor degenen die kiezen voor afkoop in respectievelijk 2017, 2018 of 2019 geldt een kortingspercentage van 34,5; 25 en 19,5 op de balanswaarde. Aan DGA ’s die vanwege de benodigde liquiditeiten niet kunnen afkopen biedt Wiebes de mogelijkheid het PEB om te zetten in een SBU (Spaarvariant bij Uitfasering). In dat geval worden de pensioenaanspraken ook eerst afgestempeld naar de fiscale waarde. Daarna wordt het PEB omgezet in een oudedagsspaarverplichting. De BV rent deze verplichting op tot de pensioendatum en wendt het saldo daarna aan voor aankoop van een lijfrente voor de DGA.

DGA’s kunnen er ook voor kiezen om het PEB te bevriezen. In dat geval geldt geen van de genoemde voordelen.
Wiebes benadrukt in zijn brief dat met het beëindigen van de PEB DGA’s niet worden gedwongen een oudedagsvoorziening te realiseren bij een externe verzekeraar. Het is mogelijk, maar niet noodzakelijk.

Commentaar

Met deze brief komt Wiebes zijn toezegging aan de Kamer na. Wiebes stuurde eerder een beleidsbrief aan de Tweede Kamer. Op 15 maart 2016 beantwoordde hij vragen van de fracties over zijn brief met oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. U las daar al over in ons bericht van 17 maart en de reactie van de NOB daarop in ons bericht van 7 april 2015. Volgens Wiebes heeft de afkoopregeling een positief effect van circa € 2 miljard op de begroting voor 2017. Dat is goed nieuws. Maar de tegenhanger daarvan is natuurlijk wel dat in de toekomst geen belasting geheven kan worden over de pensioenuitkeringen. Over de omvang hiervan doet Wiebes geen mededeling.
Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2017 ingaat. Dit maakt dat dat DGA’s al zeer binnenkort moeten beslissen wat zij met hun pensioen gaan doen. Zij kunnen in 2017 kiezen voor:

  • Afkoop PEB, waarbij het belastingvoordeel groter is wanneer hij eerder afkoopt;
  • Omzetting PEB tegen fiscale waarde in een SBU;
  • of het PEB bevriezen.

Kan hij deze keuze zelf maken? En de gevolgen voor hem (en zijn partner) volledig overzien? Waarschijnlijk niet. Daarbij heeft hij uw hulp nodig. Om die te kunnen geven moet u weten waar de voetangels en klemmen liggen. Wij verwijzen u graag naar onze training in september over de toekomst van het eigen beheer en de keuzes die de DGA in 2017 moet maken. Kijk hier voor meer informatie en om in te schrijven.

Auteur: Vera Hek, Adviseur Aegon Adfis
Bronnen:  Ministerie van Financiën,Kamerbrief, 1 juli 2016

 

 

Jun 13

Wij doen mee!

doen-banner-website.jpg

DOEN is dé nieuwe zakenbeurs voor Almelo en omstreken.

Twee dagen lang bedrijvigheid, en de kans om uw bedrijf te presenteren. Met DOEN bieden we een platform om met elkaar in gesprek te komen, om elkaars handel te leren kennen en om te onderzoeken in hoeverre zakendoen met elkaar mogelijk is. Geen uitgebreid programma met – dure – sprekers, maar terug naar de 'ouderwetse' bedrijven contactdagen.

Kleine, uniforme stands, veel ruimte om met elkaar in gesprek te komen op een gezellig horecaterras, sfeervolle muzikale omlijsting, zelfs de 'fun'-factor ontbreekt niet. Hiermee wordt het ook voor het MKB mogelijk zich te presenteren.

DOEN is een beurs voor álle bedrijven, groot en klein, uit álle sectoren. We richten ons op de metaal, installatietechniek, bouw, transport, technologiebedrijven, innovatieve kennisbedrijven, zakelijke dienstverlening. Het is jammer om te zien dat, ondanks een florerend netwerk-klimaat met diverse ondernemersverenigingen, er veel bedrijven zijn die hun 'buurman' niet kennen.

DOEN biedt de gelegenheid kennis uit te wisselen, nieuwe contacten op te doen en nieuwe zakelijke kansen te ontdekken.

1 2 3 > laatste ›